شاهد کودک ـ شماره ۷۱، آذر ۱۳۹۰
▪ آسمان پرستاره ▪ کلید خرگوشک ▪ گل های ماتم
▪ آسمان پرستاره: ص ۳

▪ آب، بابا، نان و باران: ص ۴

▪ کلید خرگوشک: ص ۶

▪ آیا می دانید؟!: ص ۷

▪ چرا گرگ گوسفندان را نخورد؟: ص ۸

▪ کاغذ و تا: ص ۱۰

▪ نقاشی نقاشی: ص ۱۱

▪ گل های ماتم: ص ۱۲

▪ جدول: ص ۱۴

▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۶

▪ لطیفه: ص ۲۰

▪ داستان کودک: ص ۲۱

▪ عادت بد: ص ۲۲

▪ آثار بچه ها: ص ۲۴

▪ معرفی کتاب: ص ۲۷
        
       
    
            شاهد کودک
صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول: مسعود زریبافان
سردبیر: محسن انصاری
جانشین سردبیر: محمد علی فقیه
مدیر داخلی: گلدیس حکیمی
ناشر: انتشارات شاهد، تهران، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار (شمالی)، شماره ۳، انتشارات شاهد
صندوق پستی: ۱۹۱ ۱۵۷۱۵
تلفن تحریریه: ۸۸۳۰۸۰۸۶
تلفن امور مشترکان: ۸۸۸۲۳۵۸۴
دورنگار امور مشترکان: ۸۸۳۰۹۲۴۹
koodak@shahedmag.com
1390/9/2