علوم زمین و معدن ـ سال ششم، شماره ۷۲، فروردین ۱۳۹۱
▪ زمین شبیه به کدو است ▪ زئولیت و نانوزئولیت ▪ تفکیک دولومیت از سنگ آهک
▪ کوتاه از همه جا: ص ۴

▪ سخنی با خوانندگان: ص ۶

▪ اخبار: ص ۷

▪ امضای تفاهم نامه همکاری مشترک: ص ۱۱

▪ کاربردهای مس: ص ۱۳

▪ زیای ادیاکارا: ص ۱۶

▪ زمین شبیه به کدو است: ص ۱۹

▪ زمین شناسی زیست محیطی: ص ۲۰

▪ زئولیت و نانوزئولیت: ص ۲۲

▪ عصر یخبندان بعدی بیش از ۱۵۰۰ سال دیگر آغاز می شود: ص ۲۳

▪ تولید داخلی، عزم ملی، رابردهای اجرایی: ص ۲۴

▪ رودخانه رنگین کمان در کلمبیا: ص ۲۶

▪ دوروتی بیت: ص ۲۸

▪ تفکیک دولومیت از سنگ آهک: ص ۳۰

▪ جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن: ص ۳۲

▪ جدول: ص ۳۶

▪ منابع: ص ۳۹

▪ News : ص ۳

▪ GSI Introduction: ص ۴

▪ Geology of Iran: ص ۶

▪ Background of the GSI in Geotourism: ص ۸
        
    
   
            علوم زمین و معدن
علمی، آموزشی، خبری
صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول: رضا جدیدی
سردبیر: عباس سلمان پور
مدیر اجرایی: الهام معینی جزنی
تلفن: ۶۴۵۹۲۳۵۲ (۰۲۱)
فاکس: ۶۶۰۷۰۵۵۵ (۰۲۱)
نشانی تحریریه: تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اداره روابط عمومی
نشانی الکترونیک: gsi montly@gsi.ir
1391/3/6