صنایع قند ایران ـ سال سی و ششم، شماره ۲۱۲، مرداد و شهریور ۱۳۹۱
▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی ▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر (YLS) در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر ▪ بررسی میزان سر نی (Top Cane) نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر
▪ پیش بینی پذیری / محمدصادق جنان صفت: ص ۲

▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی / والترهاین، هنس باور، تلوریان امر سدورف، مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۳

▪ تاثیر پوسیدگی های ریشه ریزوکتونیایی باکتریایی بر سیلوپذیری چغندر قند / کارل ا استراسبو، مترجم: دکتر ایرج علمداری: ص ۱۱

▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر (YLS) در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر / کورش طاهرخانی، ندا نصیرپور، حسین موذن رضا محله، آنتونیو چینه آمارتین: ص ۲۰

▪ بررسی میزان سر نی (Top Cane) نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر / حسین موذن رضا محله، مسعود پرویزی آلمانی، حسن حمدی: ص ۲۵

▪ بررسی کارایی پیش رویشی چند علف کش جدید در مزارع نیشکر استان خوزستان / ساسان عبدالهی لرستانی، رضا پورآذر: ص ۲۹
        
 
    
            دوماهنامه صنایع قند ایران
موضوع: کشاورزی، شیمی و تکنولوژی صنایع قند
صاحب امتیاز: دفتر مشاوره و خدمات فنی و بازرگانی صنایع قند ایران
مدیر مسئول: علیرضا اشرف
سردبیر: سیدمحمود کم گویان
تلفن: ۸۸۹۶۵۷۱۵،۸۸۹۶۹۹۰۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۶۹۰۵۵ (۰۲۱)
نشانی: تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره ۱۴، طبقه دوم
سایت اختصاصی: www.isfs.ir
نشانی الکترونیک: infoisfs.ir
1391/7/12